ברוך הבא לאתר הקניות www.akolpo.co.il

בעלת האתר הינה שותפות – הכל פה ע.מ 558407359.

שירות, איכות ושביעות רצון הן מהמוצר והן מהשירות הניתן מטעמנו הוא ערך עליון עבורנו, יחד עם זאת ישנם תנאים הכרחיים לשימוש באתר.

אנא קראו בבקשה את האמור בתקנון.

עצם השימוש באתר מהווה הסכמה מצדך לתנאי התקנון.

א. מבוא

תקנון השימוש באתר נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
אתר זה (להלן: “האתר”), מאפשר ללקוחותיו לקבל מידע ולקבל עדכונים אודות השירותים המתופעלים על ידיו, או מי מטעמו (להלן: “השירותים”) וכן ליצור קשר עם מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לצורך קבלת מידע ו/או התקשרות לקבלת שירותים.
מטרת התנאים המנויים להלן הינה להסדיר את היחסים בין הגולשים באתר והעושים שימוש בשירותים המוצעים בו (להלן: “המשתמש”) לבין מנהלי האתר ו/או מי מטעמם. כל שימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה והמשתמש או העושה שימוש בו מוחזק כמי שהסכים ואישר את התנאים המפורטים.
התמונות המופיעות באתר הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבות.
מנהלי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש באתר ואת תנאי השימוש בשירותים מעת לעת וללא התראה מראש על כך, ועל כן, על הגולש באתר או המשתמש בשירותים המוצעים בו, האחריות לעקוב אחר השינויים. יובהר, כי כל שינוי יכנס לתוקפו ממועד פרסומו באתר. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר במועד השימוש הרלוונטי.
תנאי שימוש אלו חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת שתתפרסם באתר, והשימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים.
תנאי השימוש חלים על כל שימוש באתר, לרבות צריכה ו/או ביצוע התשלומים דרכו ו/או באמצעותו ו/או באמצעות סליקת התשלומים ע”י גורם צד ג’, צפייה ו/או גישה לתכנים הכלולים בו והשירותים המוצעים בו, בין אם באמצעות מחשב ביתי, מחשב נייד, מכשיר סלולארי, טאבלט ו/או כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר, דרכו מתאפשרת הגישה לאתר באמצעות כל תצורה ודרך כל מערכת הפעלה מתאימה. בנוסף, תנאים אלו חלים על השימוש באתר באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת ו/או חיבור אחרים.
אנא קרא את התנאים להלן בקפידה בטרם עשיית כל שימוש באתר, שכן תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין מנהלי האתר. בעת ביצוע פעולה באתר המשתמש מאשר כי קיבל על עצמו קיום תנאים אלו וכי ואין לו השגה לגבי איזה מהם.
בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר או לשירותים המוצעים בו, ניתן לפנות למנהלי האתר ו/או למי מטעמם באחד מאמצעי התקשורת המופיעים בתחתית תקנון זה.

ב. שימוש באתר

על המשתמש באתר לעשות שימושיו באתר בתום לב.
השימוש באתר זה מוגבל לשימושים המותרים בתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור: אסור לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקית.
השימוש באתר בדגש על רכישות המתבצעות באמצעות האתר מותר אך ורק למי שמלאו לו 18 שנים, אשר ברשותו תעודת זהות ואמצעי תשלום בתוקף.
השימוש באתר הינו אישי ופרטי ועל המשתמש חלה החובה לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמא האישיים ככול שאלו מסופקים. העברת שם המשתמש והסיסמא לאדם אחר, אף אם לא שימשה לצרכים מסחריים, אסורה בהחלט ועלולה לגרום לנקיטת סנקציות והליכים כלפי המשתמשים. ככל והמשתמש מבצע פעולת תשלום עבור אחר, על המשתמש יהא למלא את הפרטים המלאים של הנהנה בשירותי האתר, ולהמציא מסמכים ככל שיידרשו טרם ביצוע התשלום.
על המשתמש חלה החובה ליידע את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם על כל שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמא האישיים שלו, מיד עם היוודע לו דבר השימוש.
לא ניתן לבצע הזמנה באתר זה באמצעות כרטיסי אשראי מסוג דיינרס ואמריקן אקספרס.
אין להשתמש באתר זה ו/או לנקוט בפעולה כלשהי אשר יש בה כדי לשבש את פעולת האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע במשתמשים אחרים או לשבש את שימושם באתר ו/או השירותים.
אין להשתמש באתר באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת.
אין לבצע כל פעולה באתר תחת זהות של אחר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם, על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, רשאים למנוע מהמשתמש את השימוש באתר בכל מקרה בו קיים חשש סביר כי: נמסרו פרטים שגויים במכוון; השימוש באתר נעשה לשם ביצוע מעשה בלתי חוקי; תנאי השימוש באתר הופרו או יופרו; לא ניתן מידע מספק על-פי הוראות חוק איסור הלבנת הון; כרטיס האשראי בו נעשה השימוש לצורך רכישת השירות באתר נחסם או הוגבל או כי העושה בו שימוש אינו הבעלים החוקי של הכרטיס או שאינו רשאי לעשות בו שימוש; נעשתה פעולה לרבות אך לא רק , שליחה או שידור של כל סוג של נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) או כל קוד מחשב אחר המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את כל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש האתר ו/או בשימוש משתמשים אחרים; נעשתה הפצת “דואר זבל” (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר; נעשתה פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של האתר ו/או המשתמשים בו; נעשתה הצבה של האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של מנהלי האתר ו/או מי מטעמם; נעשה שימוש ברובוט, “תולעת”, (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר; נעשתה קטיעה של הפעילות התקינה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר); נעשה שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; נעשה איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות.
מנהלי האתר ו/או מי מטעמם שומרים לעצמם את הזכות להפסיק ואף לחסום את פעילותו של משתמש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה אליה הוא מיועד או במידה ולא יעמוד המשתמש בתנאי השימוש או במידה וקיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר ו/או במקרה של הפרת הוראה מהוראות חוק איסור הלבנת הון.

המשתמש מתחייב לשפות את מנהלי האתר ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם ו/או בעלי מניותיהם ו/או נציגיהם ו/או שליחיהם ו/או תאגידים הקשורים להם ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן, תשלום, עיצום כספי או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיהם, עקב פעילות המשתמש באתר ו/או הקשורה לאתר ו/או הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלו, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג’ כלשהו.

למען הסר ספק, אחריות המשתמש כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים, עיצומים כספיים וכיו”ב.
על המשתמש חלה החובה ליידע את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם על כל שימוש לא מורשה שנעשה בפרטיו האישיים שלו ו/או של אדם אחר, פרטי אמצעי תשלום שלו ו/או של אדם אחר ו/או כל פרט אחר שיש בו כדי להוות הפרת תקנון זה.
בעלי האתר ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה, שלא כדין, במרמה או באופן בלתי מורשה הנעשה בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע פעולה באתר.

ג. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, לרבות הזכויות המוסריות לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, בשם ובסימן המסחרי של האתר, כמו גם במבנה האתר, בעיצובו ובאופן הצגת המידע המופיע בו, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר תמונות, איורים, צליל, קטעי וידאו, גרפיקה, גרפים, טקסט ויישומי תוכנה ובקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר או מטעמו של האתר, שייכות באופן בלעדי למנהלי האתר. תנאי השימוש מעניקים למשתמש הרשאה בלבד להשתמש באתר.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, ישראלי או בינ”ל, בכל האמור לעיל, בכל אופן הנוגד את הדין, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת מנהלי האתר ואו מי מטעמם, כן אסור לעשות במידע מוגן כל סילוף, או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בכבודה, או בשמו של האתר כבעל זכויות יוצרים בו.
בשימוש באתר או בשירותים המוצעים בו אין כדי להקנות זכויות בקניין הרוחני או בחלק כלשהו באתר.

ד. אספקת המוצר

טובין שהוזמן באמצעות האתר יסופקו ללקוח בתוך 14 ימי עסקים.
במעמד הזמנת הטובין יתבקש המשתמש לבחור האם הוא מעוניין לאסוף את הטובין באופן עצמי או באמצעות שליח.
איסוף עצמי יתבצע במחסנינו ולאחר תיאום מראש בלבד. התיאום יתבצע במס הטלפון המופיע בתחתית תקנון זה.
למען הסר ספק, המחירים המפורסמים באתר אינם כוללים דמי ו/או עלויות משלוח .
מחירי המוצרים ודמי המשלוח מפורסמים באתר ועשויים להשתנות מעת לעת.
המוצרים המסופקים באתר הינם חדשים ויסופקו באריזתם המקורית.

ה. הגבלת אחריות

מובהר בזאת כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם מעניקים אחריות עבור מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וכיו”ב. אחריות עבור המוצרים כנ”ל תהא ישירות מול הספק ו/או היבואן ו/או היצרן – והכל בהתאם לאמור בתעודת האחריות המצורפת לטובין.
האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, המידע והשירותים, עומדים לרשות הגולש כפי שהם (“AS IS”) וללא אחריות ו/או הבטחה ביחס לשירותים או להתאמתם לצרכי המשתמש.
האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר מצויים בשליטת צדדים שלשיים, אשר למנהלי האתר ו/או מי מטעמם אין שליטה עליהם ו/או על התכנים המופיעים בהם והם אינם נושאים באחריות כלשהי בנוגע לאותם אתרים ו/או התכנים המופיעים בהם
מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי השירותים באתר יינתנו כסדרם, באופן רציף וללא תקלות, והם לא יישאו בכל אחריות ו/או חבות לליקויים ו/או שיבושים ו/או תקלות ו/או הפסקות, באתר ו/או ברשת האינטרנט מכל סיבה שהיא.
מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים (במישרין ו/או בעקיפין) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן, לרבות נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח, עוגמת נפש וכיוצ”ב, כתוצאה מהשימוש לרבות חוסר היכולת לשימוש באתר, בתכניו או בשירותים השונים המסופקים בו, לרבות שירות התשלומים. בכלל זאת מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לתכנים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר אפילו אם אלו יהיו פוגעים או פסולים מכל סיבה שהיא, לרבות לשון הרע, עוולה, פגיעה פרטיות, פגיעה בקניין מוחשי או רוחני, השמצות וגידופים, בוטות מינית, פגיעה ברגשות הציבור גזענות וכיוצ”ב.
מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים (במישרין ו/או בעקיפין) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן, לרבות נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח, עוגמת נפש וכיוצ”ב, כתוצאה מהשימוש לרבות חוסר היכולת לשימוש באתר, בתכניו או בשירותים השונים המסופקים בו, לרבות שירות התשלומים.
מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה ללא הרשאה למחשביהם. במקרים כגון נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת באתר או מי מספקיה ו/או וירוסים, רוגלות ותוכנות זדוניות למיניהן, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו”ב שייגרמו למשתמש ו/או לרכושו עקב כך.
מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים לשמור גיבויים לאתר ו/או למידע המתפרסם במסגרתו, ככל ויהיה כזה והם יהיו רשאים למחוק מידע מן האתר, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.
תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו’. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מקיום שיבושים אלה.
מנהלי האתר מבהירים בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ולנוחיותך בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס אליו. כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית. עליך לבצע בעצמך את כל ההערכות והבדיקות לגבי השירותים או התשלומים או נתון אחר המוצג בהקשר לשירותים, והינך מוותר ותהיה מנוע מלהעלות כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם כל טענה לגבי הסתמכות כלשהיא עליהם.
על אף השימוש באמצעי אבטחה, הגנה וניטור, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים כי השימוש באתר או באיזה מהשירותים המוצעים בו יהיה נקי מכל גורם מזיק או זדוני ועל המשתמש האחריות הבלעדית לנקוט בכל אמצעי ההגנה המקובלים כגון השימוש בתוכנות אנטי וירוס, פיירוול וגיבוי.
בכפיפות להוראות כל דין המורות אחרת, אין מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אחראים, במפורש או מכללא, לגבי כל נזק העלול להיגרם עקב:
א. החומר, המידע והפעולות של גורמים שלישיים אשר הגישה אליהם, לרבות השירותים והתשלומים מתאפשרת באמצעות האתר;

ב. מוצר, תוכנה או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;

ג. פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר;

ו. שיפוי

המשתמש ו/או כל מורשה או שלוח מטעמו, מתחייב לשפות את האתר ו/או את מנהליו/או מי מטעמו לרבות העובדים, בעלי מניותיהם וכל גורם אחר מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם, לרבות בשל דרישת או תביעת צד ג’ – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי השימוש באתר ו/או הפרת הוראות כל דין.
מנהלי האתר ו/או או מי מטעמם יהיו זכאים לשיפוי ו/או לפיצוי מיד עם דרישתם הראשונה, במלוא סכומי הנזק, ההפסד ו/או ההוצאה שייגרמו להם.
ז. מדיניות ביטול

במידה ותחול טעות, בתום לב, אם על ידי מנהלי האתר, או מי מטעם, בסכום התשלום שחויב באמצעות השירות המוצע באתר, רשאים מנהלי האתר או מי מטעמם, לבטל את הפעולה המסוימת אשר לגביה חלה הטעות בסכום התשלום. במקרה והמשתמש חויב, יושב למשתמש, כל סכום ששולם על ידו או לחילופין, תבוטל פעולת חיוב כרטיס האשראי ומנהלי האתר לא יהיו חייבים כלפי המשתמש במקרה כזה, בגין הפעולה שבוטלה.
בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון לרבות אך לא רק – מלחמה, לחימה, אירועים בטחוניים, עיצומים, שביתות, מגפה, סגרים מלאים ו/או חלקיים, בידודים של מי מעובדי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם או גורמים אחרים שאינם בשליטת בעלי האתר, אשר ימנעו מהם או מי מטעמם לנהל את השירותים הניתנים באתר כתקנם ו/או לספק את השירותים המסופקים באמצעות האתר במישרין ו/או בעקיפין, לרבות שירות התשלומים, או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות התקשורת בהשלמת הפעולה באתר, יהא רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול התשלום. במקרה וחשבון המשתמש חויב, יושב למשתמש, כל סכום ששולם על ידו או לחילופין, תבוטל פעולת חיוב כרטיס האשראי.
ביטול עסקה תתאפשר עקב פגם בטובין. ניתן לבטל את ההזמנה בתוך 14 ימים מיום איסוף הטובין.
למען הסר ספק, במקרה של ביטול עסקה, טובין שנאספו באיסוף עצמי, יושבו ע”י המשתמש למקום שממנו נאספו הטובין.
במקרה של ביטול עסקה שסופקה באמצעות משלוח, לא יושבו למשתמש דמי המשלוח.
לא תבוטל עסקה במקרה שבו הטובין לא הוחזרו באריזתם המקורית.
לא תבוטל עסקה באם נעשה שימוש בטובין.
לא תבוטל עסקה כאשר הטובין יוצרו במיוחד עבור הרוכש.
הודעת ביטול עסקה תתבצע דרך האתר, הטלפון או בכתובת המייל המופיעים בתחתית תקנון זה ועל המשתמש לוודא מול מנהלי האתר כי בקשתם התקבלה.
המבטל עסקה ישלם דמי ביטול ע”ס 5% משוויה ו/או כל סכום אחר הקבוע על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ו/או כל חוק רלוונטי אחר – לפי הגבוה מבינהם.
בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין האמור בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ו/או כל חוק רלוונטי אחר (להלן: “החוק”) יגברו הוראות החוק.
ח. מדיניות הפרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו.
כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
משתמש המבקש להזמין מוצר או שירות יתבקש להזין את הפרטים הבאים כולם או מקצתם: שם, תעודת זהות, כתובת מגורים, כתובת דוא”ל, מספר כרטיס אשראי ועוד.
לעיתים ניתן לרשום מידע של אדם אחר (לדוג’ כאשר המשתמש מעוניין להזמין מתנה).
במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר ו/או שירות אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו`).
המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).
מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד.
במקרה שמסרת לנו כתובת דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל לצורך משלוח קבלה/חשבונית, אך לא לכל מטרה אחרת, וכן לא נמסור את כותבת הדוא”ל לכל גוף אחר.
במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, וכו’, אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.
כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL . כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן.
אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.
בכל שאלה ובירור בנושא זה ניתן ליצור קשר עם הממונה על הפרטיות באתר באמצעות כתובת המייל[email protected] ובנושא ההודעה לציין “בנושא אבטחת מידע”.

ט. כללי

הרשמה לאתר על ידי המשתמש תהווה אישור והסכמה להיכלל ברשימת לקוחות האתר ולקבל דיוור ישיר מאת ההאתר, בעלי האתר ו/או מי מטעמם. המשתמש רשאי בכל עת לבקש להסיר את פרטיו מרשימת הדיוור ולבטל את הדיוור הישיר אליו ומנהלי האתר ו/או מי מטעמם יפעלו להסרתו מרשימת הדיוור בתוך זמן סביר ואין מנהלי האתר מתחייבים כי מייד עם שליחת הודעת ו/או בקשת ההסרה יופסקו הדיוורים מהאתר. למען הסדר הטוב יובהר כי על המשתמש המבקש להסיר פרטיו מרשימת הדיוור כאמור לוודא טלפונית ו/או באמצעות הדוא”ל כי פנייתו התקבלה ורק לאחר אישור בדבר קבלת פנייתו, יוסר שמו מרשימת הדיוור של מנהל האתר. למען הסר ספק מובהר כי במקרה כזה יהיו רשאים מנהלי האתר ו/או מי מטעמם למחוק את חשבון המשתמש.
מבלי לגרוע מכל הסעדים המוקנים לבעלי האתר על פי דין, בעלי האתר ו/או מי מטעמם זכאים למנוע ממשתמש לעשות שימוש חלקי ו/או שימוש מלא באתר ו/או לנקוט בצעדים אחרים ו/או נוספים, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהסכמת המשתמש ו/או במתן הודעה מוקדמת למשתמש, בלא שתהיה למשתמש כל טענה בנדון כנגדם.
במידה שתנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים.
שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת זכות מזכויות מנהלי האתר לפי תנאי השימוש ו/או מדיניות הגנת הפרטיות ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי מתנאי השימוש או מדיניות הגנת הפרטיות או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.
אין באמור בתנאי השימוש כדי לגרוע מתוקפו של כל הסכם אחר בינך לבין מנהלי האתר, אלא אם הוסכם אחרת בכתב ובמפורש.
השימוש באתר כפוף להסכמת המשתמש לכללי הגנת הפרטיות של האתר והסכמה לתנאי שימוש אלו מהווה גם הסכמה לתנאי הגנת הפרטיות האמורים.
מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים להמחות ו/או להעביר את תנאי השימוש ו/או הזכויות ו/או החובות על-פיהם לכל גוף אחר במקומם וזאת, מבלי שיהיה צורך לקבל את הסכמתך או להודיע לך על כך מראש.
מנהלי האתר יהיו רשאים להעביר כל מידע אודות המשתמשים באתר ו/או הפעולות המבוצעות באתר לכל רשות שלטונית בישראל ומחוצה לה, על-פי דרישה בהתאם להוראות החוק הרלבנטיות, לרבות ומבלי לגרוע הוראות חוק איסור הלבנת הון, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) התשע”ו – 2016 ועוד.
טו. ברירת דין וסמכות שיפוט

התנאים המובאים בהסכם זה ובתנאי הגנת הפרטיות, פרשנותם ואכיפתם כפופים ונשלטים ע”י חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות והפעולות המבוצעים באמצעות אתר זה כפופים לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל הליך משפטי, בגין עילה שמקורה בפעולה שבוצעה באתר זה או באמצעותו, תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

מנהלי האתר ו/או מי מטעמם זמינים לכל שאלה ו/או הבהרה בימים א-ה בין השעות 08:30-21:00 וביום ו בין השעות 08:30-14:30 באמצעי התקשורת הבאים:

טל: 050-4265676

דוא”ל: [email protected]

אתר האינטרנט בכתובת: www.akolpo.co.il